Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als patiënt

 

 
Om goede zorg te verlenen heb ik verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe
Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de
GDPR is het mijn taak en vind ik het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens ik van jou
verzamel en wat ik daarmee precies doen. In deze tekst geven ik jou die informatie.

 

Welke gegevens verzamel ik over jou?

 

Ik verzamel volgende gegevens over jou:

 

 – Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
 – Mutualiteit;
 – Rijksregisternummer;
 – Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 – Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling;
 – Gegevens over opleiding en vorming;
 – Geluids- of beeldopname;
 – Evt. financiële gegevens.

 

Waarom verzamel ik die gegevens?

 

Ik verzamel deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen,
om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om
eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.
De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en mij
als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat ik daar wettelijke toe verplicht ben, omdat het
noodzakelijk is om je vitale belangen of mijn gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van
je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.
Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je logopedische
zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou
hebben, moet ik ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval
adequaat te kunnen opvolgen.
Wanneer ik gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over
de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

 

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

 

De gegevens die ik van en over jou heb vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan
ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 

 – indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je
    huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
 – indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid,
    de mutualiteit), of
 – voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar,
    verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
 – wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen
    vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

Ik ben verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat ik je gegevens 30 jaar bewaar.

 

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die ik van jou bewaar?

 

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die ik van jou bewaar.
Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat ik van jou bewaar. Indien je je
patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan
je behandelende logopedist richten (Cindy Persyn Nieuwkerkestraat 1 8830 Hooglede 0479 27 94 96).

 

Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn
opgenomen, te rectificeren.

 

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet
op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die
toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier
worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond
van een toestemming.

 

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen
bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

 

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch
patiëntendossier is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert: Cindy Persyn,
logopediste